Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym zrzeszeniem osób działających na rzecz powszechnej edukacji muzycznej i nauczycieli muzyki.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
 3. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

W swojej działalności Stowarzyszenie kieruje się zasadami:

a) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;

b) Ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz. U.
z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami);

c) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. – O działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami);

d) niniejszego statutu oraz regulaminów wewnętrznych;

e) w sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem działalność Stowarzyszenia opiera się na regulaminach wewnętrznych oraz wskazanych w § 2 a, b, c aktach prawnych wyższej rangi.

 

§ 3

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

 

§ 4

 1. Stowarzyszenie może współpracować i być członkiem krajowych, międzynarodowych i zagranicznych organizacji o podobnych profilach działania.
 2. Stowarzyszenie ma prawo używania logo, pieczęci i odznak organizacyjnych.
 3. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je na zasadach określonych w przepisach szczegółowych, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II. Cele i zadania – sposoby ich realizacji

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie, wspieranie i propagowanie działań na rzecz powszechnej edukacji muzycznej i nauczycieli muzyki:

 1. Wspieranie inicjatyw prywatnych, społecznych i rządowych powszechnej edukacji muzycznej;
 2. Działania na rzecz wspierania zawodu nauczyciela muzyki:

a) promowanie, reprezentowanie i upowszechnianie doświadczeń nauczycieli, instruktorów muzyki i studentów edukacji artystycznej;

b) działania na rzecz pomocy prawno-zawodowej nauczycieli muzyki;

c) wspieranie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli muzyki;

3. Współpraca z towarzystwami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz powszechnej edukacji muzycznej;

4. Prowadzenie i wspieranie badań naukowych w zakresie szeroko pojętej edukacji muzycznej, społecznych i psychologicznych oddziaływań muzyki oraz pracy zawodowej nauczyciela muzyki.

5. Prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej poprzez :

a) popularyzację sztuki muzycznej o uznanych wartościach;

b) budzenie i pogłębianie zainteresowań muzyką, śpiewem, tańcem oraz innymi aktywnymi przejawami amatorskiej działalności artystycznej;

c) kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wagi i znaczenia edukacji muzycznej w ogólnym i społecznym rozwoju człowieka;

d) kształtowanie właściwych postaw społecznych i krzewienie wiedzy o edukacji muzycznej.

 

§ 7

Stowarzyszenie powyższe cele realizuje w szczególności poprzez:

 1. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym przede wszystkim wydawanie czasopisma dla nauczycieli muzyki, publikacji książkowych, broszur, informatorów, materiałów nutowych a także materiałów audio-wideo;
 2. Opracowywanie i udostępnianie w formie elektronicznej pomocy dydaktycznych – nagrań muzycznych, podkładów do piosenek, nut, prezentacji multimedialnych, testów edukacyjnych, itp.;
 3. Prowadzenie strony internetowej z ogólnie dostępnym forum dla osób zainteresowanych rozwojem edukacji muzycznej;
 4. Organizowanie i współorganizowanie szkoleń, kursów, odczytów, konferencji dla nauczycieli muzyki, rodziców oraz pracowników wyższych uczelni;
 5. Organizowanie koncertów, spektakli, wystaw i innych przedsięwzięć artystycznych;
 6. Obejmowanie patronatami medialnymi ważnych krajowych i międzynarodowych imprez, przede wszystkim festiwali i przeglądów muzycznych dla dzieci i młodzieży oraz konferencji z zakresu edukacji muzycznej;
 7. Organizowanie konkursów dla uczniów, nauczycieli i studentów oraz przyznawanie nagród w konkursach już istniejących;
 8. Utrzymywanie stałego kontaktu z innymi organizacjami o podobnych celach działania w kraju i zagranicą i podejmowanie wspólnych inicjatyw;
 9. Opiniowanie podręczników szkolnych i pomocy dydaktycznych;
 10. Przedstawianie opinii, rekomendacji i postulatów odpowiednim władzom w sprawach powszechnej edukacji muzycznej;
 11. Przystępowanie do konkursów i przetargów na realizację zadań publicznych dotyczących kultury i edukacji;
 12. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu uzyskania środków finansowych na realizację działalności statutowej, o ile Zarząd podejmie uchwałę o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 9

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz społeczeństwa,
  a przede wszystkim grupy zawodowej nauczycieli muzyki oraz dzieci i młodzieży.
 2. Działalność statutowa w całości zawiera się w sferze zadań publicznych określanych w art. 4 Ustawy „O działalności pożytku publicznego i wolontariacie” jako:

a) naukę, edukację, oświatę i wychowanie,

b) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,

c) działalność wspomagającą technicznie, szkolnictwo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki kościelne,

d) promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
i zagrożonych zwolnieniem z pracy.

 1. Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną lub odpłatną w zakresie (PKD 2007):
 • Edukacja (PKD – 85):

a) wychowanie przedszkolne (PKD – 10.Z),

b) szkoły podstawowe (PKD – 20.Z),

c) gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych (PKD – 3)

d) szkoły policealne oraz wyższe (PKD – 4),

e) pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD – 52.Z),

f) działalność wspomagająca edukację (PKD – 60.Z),

 • Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych
  i humanistycznych (PKD – 20);
 • Działalność wydawnicza (PKD – 58):

a) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD – 14.Z),

b) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD – 58.29.Z);

 • Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD – 59.20.Z);
 • Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD – 90):

a) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD – 01),

b) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD – 02),

c) artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD – 03),

d) działalność obiektów kulturalnych (PKD – 04).

Rozdział III. Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) honorowych

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać pełnoletni obywatel polski oraz cudzoziemiec bez względu na miejsce zamieszkania, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych.
 1. Warunkiem wstąpienia do Stowarzyszenia jest złożenie deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz wpłacenie wpisowego.

§ 12

Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje prawo czynnego uczestniczenia
w działalności stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. prawo udziału we wszystkich formach działalności statutowej Stowarzyszenia;
 2. czynne (wybierać) i bierne (być wybieranym) prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
 3. prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym.
 4. prawo do zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 5. prawo posiadania legitymacji i noszenie odznaki Stowarzyszenia.

§ 13

Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. stosować się do postanowień zawartych w Statucie, regulaminach i uchwałach władz Stowarzyszenia,
 2. brać aktywny udział w pracach Stowarzyszenia,
 3. regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 14

 1. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna – obywatel Polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania (zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 z późn. zm.) – która wyróżnia się szczególnymi zasługami dla edukacji muzycznej lub Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd.
 3. Członek honorowy posiada uprawnienia określone w § 12 pkt 1, 4 i 5.
 4. Członek honorowy nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
 5. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 6. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie.

§ 15

Bierne i czynne prawo wyborcze posiadają wyłącznie członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.

 

§ 16

Członkowie Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie, w uzasadnionych jednak przypadkach za wykonaną pracę na rzecz realizacji zadań statutowych mogą otrzymać wynagrodzenie.

 

§ 17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

a) dobrowolnego wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

b) wykluczenia członka przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nie przestrzegania niniejszego Statutu, nie wywiązywania się z obowiązków członka Stowarzyszenia lub zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres ponad jednego roku i nie regulowania należności mimo pisemnego upomnienia.

2. Odwołanie od decyzji Zarządu pozbawiającą osobę członkostwa lub odmawiającą jej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia można wnieść do Komisji Rewizyjnej w terminie do 6 miesięcy od otrzymania decyzji. Uchwała Komisji Rewizyjnej w tym przedmiocie jest ostateczna.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata.
 2. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Głosowanie może być jawne, jeśli tak postanowi Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
 3. Władze Stowarzyszenia mają prawo dokooptować do swego składu – w miejsce członków, którzy ustąpili, zostali wykluczeni bądź wykreśleni z władz – nowych członków dla uzupełnienia składu. Liczba osób w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej wraz z dokooptowanymi osobami nie może być większa od liczby składu pochodzącego z wyboru.

§ 20

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 

§ 21

 1. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd i odbywa się co najmniej raz na cztery lata.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje się:

a) z własnej inicjatywy Zarządu,

b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) na żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.

3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

4. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes Stowarzyszenia, lub przez niego wskazana osoba, za wyjątkiem Walnych Zgromadzeń, których celem jest wybór nowych władz, wówczas przewodniczy wybrana osoba niekandydująca.

5. Porządek obrad zatwierdza ogół zgromadzonych osób.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych. Głosowania (za wyjątkiem wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej) są jawne; mogą być tajne, jeśli tak postanowi Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

a) uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

c) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi;

d) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

e) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz innych uchwał niezbędnych do funkcjonowania Stowarzyszenia;

f) uchwalenie Statutu i jego zmian;

g) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

h) uchylania uchwał Zarządu;

i) podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 23

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.

2. Zarząd składa się przynajmniej z pięciu osób: z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika oraz Sekretarza – może być on rozszerzony o dowolną liczą zwykłych członków.

3. Liczebność Zarządu określa Walne Zgromadzenie przed przestąpieniem do głosowań nad wyborem władz.

4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu, we własnym zakresie ustala i przydziela określonym osobom w głosowaniach jawnych określone funkcje.

5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W razie równego podziału głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwal Walnego Zgromadzenia;

b) kierowanie działalnością Stowarzyszenia;

c) prowadzenie wszystkich spraw bieżących;

d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

e) realizowanie programu działania zgodnie z postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zgromadzenia;

f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;

g) podejmowanie decyzji o przynależności do stowarzyszeń, organizacji krajowych
i międzynarodowych;

h) powoływanie komisji i zespołów dla rozwiązywania konkretnych zagadnień;

i) ustalanie rocznych planów działań i budżetów oraz nadzór nad ich wykonaniem;

j) zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zgromadzenia;

k) przyjmowanie i wykluczanie członków;

l) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu;

m) ustalanie wysokości składek i wpisowego.

 

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybranych spośród członków zwyczajnych. Jej pracami kieruje Przewodniczący, wybrany przez Komisję ze swojego grona.
 3. W przypadku ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej, dokonuje ona uzupełnienia składu o osobę, która uzyskała kolejno największą liczbę głosów w wyborach do Komisji.
 4. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.
 5. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 6. Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia;

b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

7. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę całokształtu działalności Stowarzyszenia, jej zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności, gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa.

8. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń pokontrolnych i żądania wyjaśnień, a w uzasadnionych przypadkach wnioskowania do Walnego Zgromadzenia o uchylenie uchwał Zarządu.

9. Komisja Rewizyjna zatwierdza sprawozdania Zarządu dla Walnego Zgromadzenia oraz zgłasza wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

10. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

11. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy pełnym składzie Komisji.

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

§ 26

 1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

a) nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia,

b) inne prawa majątkowe,

c) środki pieniężne.

2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:

a) wpisowego i składek członkowskich,

b) darowizn, spadków i zapisów przyjmowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

c) subwencji i dotacji na zadania powierzone,

d) odpłatnej działalności użytku publicznego,

e) dochodów z majątku,

f) prowadzonej działalności gospodarczej.

3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej formie podejmuje Zarząd. Działalność gospodarcza winna pozostawać w związku przedmiotowym z celami Stowarzyszenia, a uzyskane dochody mają służyć realizacji tych celów. Działalność gospodarcza jest prowadzona z zachowaniem obowiązujących przepisów.

4. Cały uzyskany dochód Stowarzyszenie przeznacza na realizację celów statutowych.

5. Stowarzyszenie nie może udzielać pożyczek ani przekazywać swojego majątku na rzecz osób fizycznych i prawnych.

6. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz od ich osób bliskich.

Rozdział VI. Reprezentowanie Stowarzyszenia

§ 27

 1. Stowarzyszenie reprezentuje i wszelkie zobowiązania majątkowe i prawne w imieniu Stowarzyszenia zaciągania Prezes z innym członkiem Zarządu.

2. Prezes może udzielić pełnomocnictwa reprezentowania Stowarzyszenia innemu członkowi Zarządu.

Rozdział VII. Zmiana statutu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 28

 1. Zmiana statutu Stowarzyszenia może być dokonana wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej zwykłą większością głosów.

2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych członków Stowarzyszenia.

3. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Zarząd podejmuje równocześnie uchwałę o przeznaczeniu i podziale majątku Stowarzyszenia oraz dokonuje w tym celu wyboru likwidatorów spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Po rozwiązaniu Stowarzyszenia jego dokumentacja, pieczęcie i symbole zostaną przekazane do właściwego archiwum państwowego.