Polityka prywatności

Polityka prywatności

Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki oraz administrowanych przez stowarzyszenie
stron internetowych http://www.wychmuz.pl/ oraz http://snmuzyki.pl/snm/

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy dokument stanowi klauzulę informacyjną w myśl art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) dla osób (członków stowarzyszenia i klientów stron internetowych) korzystających z usług administratora danych.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Mirosław Grusiewicz prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki działającego pod adresem 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 2a, wpisanego do rejestru XI Wydziału KRS Sądu Rejonowego Lublin-Wschód z Siedzibą w Świdniku pod numerem 0000340634; NIP: 712-318-71-17; REGON: 060 540 110; adres e-mail: gruszmir@op.pl, telefon: +48 503 644 267.
 3. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.

 

 • 2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
 2. a) kontaktowanie się z członkami SNM, informowanie o podejmowanej działalności, przesyłanie i wymiana korespondencji, plików i listów;
 3. d)     udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych;
 4. c)      przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty usługowej administratora danych;
 5. b) świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych administratora danych;
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
 7. a)      art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;
 8. b)      art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. c – d.

 

 • 3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich
 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów administratora danych oraz operatorzy płatności elektronicznych.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejki Obszar Gospodarczy.

 

 • 4 Okres przechowywania danych osobowych

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu związany z terminem przynależności do SNM lub/i obowiązywania umowy, z której realizacją związane jest przetwarzanie danych, a w razie zakończenia realizacji umowy nie dłużej niż:

 1. a)      przez okres czasu w jakim osoba, której dane dotyczą może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi administratora za wady rzeczy sprzedanej lub gwarancji, chyba, że dłuższy okres czasu jest przechowywania jest wymagany przez obowiązujące przepisy prawa;
 2. b)      przez okres 5 lat dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości;
 3. c)      do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 • 5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą
 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.